Meniu Închide

Cariera

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR CLĂDIRI

 “Direcția Județeană pentru Sport și Tineret lalomita organizează în perioada 03-05 iulie 2019, la sediul său din lalomița, str. Aleea Stadionului nr. 3, concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unei funcții contractuale vacantă de:

Administrator clădiri — Aparat propriu — Centrul de Agrement Amară.

1)         Dată organizării probei scrise – 03 iulie ora 10.00.

2)         Dată organizării interviului – 05 iulie

3)         Condițiile specifice pentru ocuparea postului:

•             studii medii cu diplomă de bacalaureat;

•             vechime în specialitate — minim 9 ani

Dosarele candidaților se vor depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunțului la sediului D.J.S.T. lalomița și vor cuprinde:

1. cerere de înscriere (de mână);

2. copie de pe actul de identitate;

3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor;

4. copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 — adeverință tipizată;

5. adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;

6. cazier judiciar;

7. curriculum vitae;

8. declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

9. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Relații suplimentare la telefon 0243-231095

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii:
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Vechime în funcţia de administrator patrimoniu de minimum 9 ani;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Atribuţii principale ale postului:

•             gestionează și administrează inventarul Centrelor de agrement Amara Pavilioane și Căsuțe;

•             face propuneri privind dotările și amenajările din Centrele de agrement Amara Pavilioane și Căsuțe și urmărește realizarea lor în termen;

•             efectuează parțial reparații curente și accidentale;

•             răspunde de modul cum își realizează sarcinile de serviciu personal angajat din subordine;

•             asigura aprovizionarea cu materiale, alimente necesare desfășurării în bune condiții a activității Centrului de agrement;

•             repartizează pesonalului angajat inventarul ( pe sectoare de activitate ) și îl reprimeste la sfîrșitul activității pe baza de proces-verbal de predare — primire;

•             răspunde și respectă cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde își desfășoară serviciul; (conform.art.6 alin.(1) și (2) din OG nr.60/1997 orice persoană care observă un incendiu are obligația de a anunța prin orice mijloc pompierii , primarul sau poliția , după caz , și să ia măsuri , după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

•             se preocupă de găsirea de noi resurse de autofinanțare;

•             controlează activitatea personalului angajat din Centrul de agrement și propune măsuri sau prezintă constatări conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ialomița; – conlucrează cu personalul și cadrele didactice din Centrul de agrement în perioada sejurului;

•             întocmește grafice de pază și a pontajelor de prezență pentru angajații din cadrul Centrului de agrement ;

•             Supraveghează și controlează personalul din cadrul Centrului de agrement, urmărirea calității muncii acestora;

•             aprovizionează sau avizează aprovizionarea cu materiale necesare pentru întreținere și desfășurare activități din cadrul Centrului de agrement;

•             Intocmeste recepții și bonuri de consum pentru toate materialele cumpărate și predarea lor către biroul financiar, pentru decontări;

•             răspunde și de alte solicitări ale conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret lalomita;

Concursul constă în:

 • probă scrisă
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator patrimoniu;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constitutia Romaniei
 2. LEGE Nr. 69 din 28 aprilie 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului  
 3. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 4. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 5. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 6. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 7. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs Data / perioada
Publicarea anunţului 07.06.2019
Depunerea dosarelor de înscriere, pana la data de 24.06.2019
Verificarea şi validarea dosarelor
  Proba scrisă   03.07.2019
  Interviu   05.07.2019
  Afişarea rezultatelor   08.07.2019
Depunerea contestaţiilor   In termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Rezultat selecție dosare