Meniu Închide

Cariera

 ANUNŢ CONCURS DE RECRUTARE

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița organizeazã la sediul instituţiei din Aleea Stadionului nr.3, Ialomița în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în temeiul dispoziţiilor Art.I. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103 / 2021 privind unele masuri la nivelul administraţiei publice, concurs de recrutare pentru  ocuparea funcţei publice de execuţie:

 • expert clasa I grad profesional superior din cadrul Aparatului propriu -Compartiment Sport

Calendarul de desfăşurării concursului:

 1. proba scrisă  27 decembrie 2021 ora 10.00, sediul instituţiei
 2. proba interviu

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână

Dosare de înscriere:

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, în perioada 24 noiembrie 2021 –13 decembrie 2021 ora 16.00, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ialomița, care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă

efectuarea unor specializări și perfecționări;

 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator

pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 • cazierul judiciar;
 • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa

calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile după acele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare la concursul de ocupare a functiei publice de Expert clasa I grad superior din cadrul compartimentului sport:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificările și completările ulterioare, respectiv:

    a) să aibă cetăţenia română și domiciliul în România;

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

    c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

    d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza examen medical de specialitate;

    f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura sport;

   g) să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;

    h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    i) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografie generală şi specifică

1.Constituția României, republicată;

Titlul II  Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    Capitolul II – Drepturi şi libertăţi fundamentale

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărlle și completările ulterioare – Partea a VI- a, Titlul I și Titlul II;

Partea a VI – a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

Titlul I – Dispozitii generale

Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri

Capitolul VII – Acorduri colective. Comisii paritare

Capitolul VIII – Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

3. Legea 202/2002 din 19.04.2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

Capitolul III -Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare

Capitolul IV -Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

4. Ordonanța 137/2000 din 31.08.2000 republicată, cu modificărlle și completările ulterioare, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Capitolul I – Principii si definiţii

5. H.G. 776/2010 Organizarea şi funcţionarea Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

   – Integral

6. Legea nr. 69/2000 a Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

7. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea Nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

 Tematică

1. Reglementări privind funcţia publica şi funcţionarii publci

2. Reglementări privind respectarea demnitătii umane, protectia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

3. Reglementari privind prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

4. Reglementari privind liberul acces la informatiile de interes public

5. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea Nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Atribuţii principale ale postului

 • Coordoneaza activitatea sportiva pe urmatoarele ramuri de sport: fotbal, atletism, lupte, sah, tenis de masa, radioamatorism, scrima, rugby tag, badminton, fotbal, tenis, futsal, natatie, oina, volei;
 • Organizeaza si desfasoara actiuni sportive cuprinse in cadrul programului „Promovarea Sportului de Performanta”;
 • ­­­­­­­­­Are atributii in activitatea „Sportul de performanta”;
 • Face parte din comisia de receptie a lucrarilor efectuate,a bunurilor, a materialelor, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate;
 • Executa actiuni de control si indrumare la structurile sportive;
 • Responsabil registru bazelor sportive;
 • Colaboreaza cu autoritatile publice locale in privinta planurilor de construire si modernizare a bazelor sportive;
 • Membru al comisiei de licitatii finantari ale structurilor private;
 • Participa la organizarea si desfasurarea actiuniolor sportive in cadrul celorlalte programe;
 • Responsabil program „Promovarea Sportului de Performanta”
 • Fundamenteaza si intocmeste calendarul anual in cadrul programului „Promovarea  Sportului de Performanta”;
 • Responsabil program „Sportul Pentru Toti”
 • Fundamenteaza si intocmeste calendarul anual in cadrul programului „Sportul Pentru Toti”
 • Organizeaza si desfasoara actiuni sportive si sportiv-recreative cuprinse in cadrul programului „Sportul pentru Toti”;
 • Colaboreaza cu ISJ in derularea actiunilor cuprinse in cadrul Olimpiadei Sportului Scolar si alte actiuni adresate elevilor;
 • Responsabil in relatia cu Federatia Romana Sportul pentru Toti, Federatia Romana a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, Federatia Romana de Orientare, Federatia Romana de pescuit Sportiv;
 • Reprezinta institutia in cadrul actiunilor derulate prin Academia Olimpica Romana;
 • Întocmeste baza de date privind activitatea sportiva desfasurata la nivel judetean;
 • Responsabil cu informatizarea activitatii sportive;
 • Purtator de cuvant si responsabil in relatia cu mass-media;
 • Coordoneaza activitatea sportiva pe urmatoarele ramuri de sport: handball, baschet,  tenis,judo, karate, taekwondo, bridge, go, culturism, fitnes, ecvestra, automobilism si karting,  dans sportiv, scrima, ciclism;
 • Responsabil programe sport si sanatate;
 • Întocmeste raportarile periodice;
 • Responsabil al comisiei impotriva violentei in sport;
 • Responsabil cu licitatii pentru finantari  sportive private;
 • Responsabil program sprijinire structuri sportive;
 • Face parte din comisia de receptie a lucrarilor efectuate, a bunurilor, a materialelor, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate;
 • Responsabil activitate antidoping si medicina sportiva;
 • Initiaza si organizeaza schimburi de experienta, dezbateri, simpozioane si comunicari;
 • Responsabil cu federatiile de specialitate in urmatoarele ramuri sportive: handball, baschet, tenis, judo, karate, taekwondo, bridge, go, culturism, fitnes, ecvestra, automobilism si karting, dans sportiv, scrima, ciclism;
 • Responsabil cu baza de date a D.J.S.T. Ialomita;
 • Respecta normele privind PSI;
 • Indeplineste alte atributii stabilite de catre conducatorul institutiei.

 Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

Dosarele de concurs vor fi depuse în termen de 20 de zile de la data afişarii

anunţului respectiv: 24.11.2021 – 13.12.2021 ora 16:00 la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret Ialomița, Aleea. Stadionului nr.3 ; Mun. Slobozia: Jud. Ialomița; telefon/ fax 0243231095/0243236095; e-mail: djst.ialomita@mts.ro

        Persoana de contact: Ionescu Traian – inspector I superior R.U.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REFERENT IA SI AC

ADMINISTRATOR CONDOMINII ( ADMINISTRATOR CLĂDIRI )

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret lalomita organizează în perioada 18-22.11.2021 la sediul său din lalomița, str. Aleea Stadionului nr. 3, concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua funcții contractuale vacante de:

1) Referent I A cu atribuții de secretariat – Aparat propriu – Compartiment Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive.

 1. Data organizării probei scrise      – 18.11.2021 ora 10.00.
 2. Data organizării interviului            – 22.11.2021
 3. Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Referent I A:
  1. studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  1. vechime în specialitatea studiilor necesare – minim 9 ani
  1. cunostințe de operare pe calculator – necesitate nivel mediu,

2) Administrator de condominii ( administrator imobile ) – Aparat propriu – Centru de agrement Amara

 1. Data organizării probei scrise      – 18.11.2021 ora 10.00.
 2. Data organizării interviului          – 22.11.2021.
 3. Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Administrator de condominii:
  1. studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  1. vechime in specialitate – minim 9 ani;
  1. posesor permis de conducere categ B
  1. cunostințe de operare pe calculator – necesitate nivel mediu,
  1. certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări).

Dosarele candidaților se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului la sediului

D.J.S.T. lalomița și vor cuprinde:

 1. cerere de înscriere (de mână);
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor;
 4. copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 — adeverință tipizată;
 5. adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 6. cazier judiciar;
 7. curriculum vitae;
 8. declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
 9. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Relații suplimentare la telefon 0243-231095 sau la sediu DJST Ialomita

 1. Condiţii generale:
  1. are cetăţenia română;
  1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  1. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  1. are capacitate deplină de exerciţiu;
  1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  1. îndeplineşte condiţiile de studii;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • Vechime în funcţia de Referent IA minim 9 ani;
  • Vechime în funcţia de Administrator de condominii minim 9 ani;
  • Spirit organizatoric;
  • Abilități de comunicare şi relaţionare;
  • Abilități de lucru în echipă;
  • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
  • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI);
  • Disponibilitate pentru program flexibil;
  • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Atribuţii principale ale postului de Referent IA:

 • ridicarea si depunerea corespondentei ;
  • sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar, data, denumirea firmei/instituției, telefon, continutul mesajului, alte informatii considerate necesare).
  • preia si directioneaza apelurile telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata / lipseste, preia eventualele mesaje si le transmite ulterior sau directioneaza apelul catre persoanele care ar putea sa cunoasca problema .(Inainte de transferarea mesajului afla cine suna si eventual in ce problema; transmite aceste informatii persoanei interesate inainte de a transfera efectiv legatura.)
  • primeste persoanele din afara instituției, îi informeaza pe cei interesati despre sosirea acestora, dupa care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurand protocolul aferent.
  • mentine evidenta primirii faxurilor, se ocupa de copierea si inregistrarea lor (continutul mesajului, numar, data), indosarierea lor in bibliorafturi (Primite, Trimise)
  • completeaza borderourile pentru Poșta militara, completeaza adresele pe plicuri, inregistreaza plicurile trimise.
  • programeaza interviurile si audientele.
  • copiaza / redacteaza / tehnoredacteaza diferite materiale solicitate de catre sefii serviciilor (compartimentelor) de specialitate din cadrul institutiei;
  • raspunde de activitatea biroului de petitii furnizand/primind informatiile solicitate conform Legii 544/2001;
  • tine evidenta corespondentei institutiei, primite si trimise, asigurand repartizarea acesteia pentru solutionare in baza hotararii conducatorului institutiei,
  • indeplineste alte atributii de secretariat ( intocmiri situatii, adrese, tabele, etc.)
  • desfasoara activitati de evidenta tehnico-operativa;
  • intocmeste documente de intrare/iesire a materialelor,
  • asigura baza materiala necesara bunei desfășurări a activitatii pentru competitii sportive si a acțiunilor de tineret ;
  • raspunde de magazia de materiale,
  • respecta normele privind PSI;
  • întretine registrul de corespondenta (evidenta intrari-iesiri) a tuturor documentelor derulate prin institutie;
  • se conformeaza circuitului documentelor elaborat de conducerea institutiei;
  • asigura organizarea sedintelor solicitate de catre conducere;
  • asigura schimbul de informatii intre conducere si secretariat;
  • raspunde de intocmirea corecta a necesarului de achizitii pentru secretariat;
  • asigura completarea registrului de reclamatii si sesizari la zi;
  • indeplineste alte sarcini pe care le stabileste conducatorul institutiei in limita competentei ;

Atribuţii principale ale postului de Administrator condominii:

 • gestionează și administrează inventarul Centrelor de agrement Amara Pavilioane și Căsuțe;
  • face propuneri privind dotările și amenajările din Centrele de agrement Amara Pavilioane și Căsuțe și urmărește realizarea lor în termen;
  • efectuează parțial reparații curente și accidentale;
  • răspunde de modul cum își realizează sarcinile de serviciu personal angajat din subordine;
  • asigura aprovizionarea cu materiale, alimente necesare desfășurării în bune condiții a activității Centrului de agrement;
  • repartizează pesonalului angajat inventarul ( pe sectoare de activitate ) și îl reprimeste la sfîrșitul activității pe baza de proces-verbal de predare — primire;
  • răspunde și respectă cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde își desfășoară serviciul;
  • se preocupă de găsirea de noi resurse de autofinanțare;
  • controlează activitatea personalului angajat din Centrul de agrement și propune măsuri sau prezintă constatări conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ialomița;
  • întocmește grafice de pază și a pontajelor de prezență pentru angajații din cadrul Centrului de agrement ;
  • supraveghează și controlează personalul din cadrul Centrului de agrement, urmărirea calității muncii acestora;
  • aprovizionează sau avizează aprovizionarea cu materiale necesare pentru întreținere și desfășurare activități din cadrul Centrului de agrement;
  •   intocmeste recepții și bonuri de consum pentru toate materialele cumpărate și predarea lor către biroul financiar, pentru decontări;
  • conlucrează cu personalul și cadrele didactice din Centrul de agrement în perioada sejurului;
  • răspunde și de alte solicitări ale conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret lalomita;

Concursul constă în:

 • probă scrisă
  • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator patrimoniu;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

1) Referent IA – activitate secretariat

 1. Constituția României;
 2. HOTARARE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;
 • H.G.776/2010, privind organizarea si functionarea Directiilor judetene pentru Sport si Tineret si a municipiului Bucuresti;
 • H.G. nr.1349/2002 – privind colectarea, transportul distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii republicat cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 1. Administrator de condominii ( administrator imobile)
 1. Constituția României;
 2. HOTARARE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;
 3. H.G. nr. 776/ 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 4. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 7. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 8. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare.
 9. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 10. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii republicat cu modificările si completările ulterioare;

TEMATICĂ

1)      Referent IA – activitate secretariat

 1. Constituția României – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Capitolul II-Drepturile şi libertăţile fundamentale Capitolul III-Îndatoririle fundamentale

 • HOTARARE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;
 • H.G. nr. 776/ 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii republicat cu modificările si completările ulterioare: TITLUL II- Contractul individual de munca

CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de munca CAPITOLUL III -Modificarea contractului individual de munca CAPITOLUL IV -Suspendarea contractului individual de munca CAPITOLUL V – Incetarea contractului individual de munca

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

– PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice

TITLUL III -Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

 1. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile:

ANEXA 2 – Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile

 • GRUPA a II-a    – Mijloace fixe
  • GRUPA a III-a – Bunuri de natura stocurilor
 • Administrator de condominii ( administrator imobile)
 1. Constituția României: – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Capitolul II-Drepturile şi libertăţile fundamentale Capitolul III-Îndatoririle fundamentale

 • HOTARARE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;
 • H.G. nr. 776/ 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile:

ANEXA 2 – Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile

 • GRUPA a II-a    – Mijloace fixe
  • GRUPA a III-a – Bunuri de natura stocurilor
 • Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare.
 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice

TITLUL III -Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii republicat cu modificările si completările ulterioare: TITLUL II- Contractul individual de munca

CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de munca CAPITOLUL III -Modificarea contractului individual de munca CAPITOLUL IV -Suspendarea contractului individual de munca

CAPITOLUL V – Incetarea contractului individual de munca

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concursData / perioada
Publicarea anunţului28.10.2021
Depunerea dosarelor de înscriere, pana la data de11.11.2021
Verificarea şi validarea dosarelor11-13.11.2021
Proba scrisă18.11.2021
Interviu22.11.2021
Afişarea rezultatelor 
Depunerea contestaţiilorIn termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor